bg en
Общината >>>

 
  
    ОБЩЕСТВЕН СЪВЕT >>                           КОНТАКТИ >>  
 
 
 
   П О К А Н А    
 
Община Гулянци Ви кани да присъствате на заключителна пресконференция/Ден на отворените врати по проект "Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Гулянци". Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ по схема "Помощ в дома".
Пресконференцията ще се състои на 15.04.2014г. от 10:30 часа в Конферентната зала на Община Гулянци.
 
 
Община Гулянци Ви кани да присъствате на заключителна пресконференция по проект "Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци", който се осъществява по ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ.
Пресконференцията ще се проведе на 15.04.2014г. от 11:30 часа в Конферентната зала на Община Гулянци.
 
 
 

      А К Т У А Л Н О

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТКРИТ ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ  С. БРЕСТ - ВТОРИ ЕТАП ", открита с Решение №РД 09-55/27.02.2014г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 11.04.2014 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

10.04.2014 год.
гр. Гулянци
 
 
 
 
      10.04.2014г. 
 
 
 
 
      А К Т У А Л Н О

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул.”Иван Вазов” с. Милковица, общ. Гулянци.”, открита с Решение №РД 09-56/27.02.2014г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 10.04.2014 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

09.04.2014 год.

гр. Гулянци

 
 
      01.04.2014г.
 
 
 
 
      27.03.2014г. 
 
  
 
 
 
       11.03.2014г.
 
 
 
 
       05.03.2014г.
 
 
 
 
 
 
      20.02.2014г.
 
 
 
 
      19.02.2014г.
 

 
 
 
 
 
 
      23.01.2014г.
 
  
 
 
       15.01.2014г.
 
 
 
       08.01.2014г. 
 
 
 
 
      А К Т У А Л Н О

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Гулянци през 2014-2015 год.”, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 18.12.2013 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци.

Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.


       12.12.2013г.
 
 
 
 
       05.12.2013г.
 
 
 
      А К Т У А Л Н О

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранително-вкусови продукти за училища, детски заведения и ДСП на територията на Община Гулянци през 2014-2015 год.”, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 04.12.2013 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци.

Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.

 
 
 
       28.11.2013г.
 
 
 
 
       П О К А Н А
 
Община Гулянци кани всички жители на общината на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2014 година, на 28.11.2013г. от 14:00 часа в Конферентната зала      (в сградата на Бюрото по труда гр. Гулянци).
   
 
      20.11.2013г.
 
 
 
 
      15.11.2013г.
 
 
 
 
      05.11.2013г.
      04.11.2013г.
 
 
 
      30.10.2013г.
 
Община Гулянци бе домакин на поредната работна среща по съвместен проект на Румъния и България по Програмата за трансгранично сътрудничество. В рамките на събитието партньорите представиха презентации относно степента на реализацията на дейностите по проекта. Очаква се той да бъде финализиран до края на годината. Окръг Телеорман и Община Гулянци представиха и плановете си за нови проекти през следващия програмен период, като много от тях също е възможно да бъдат реализирани в партньорство. >>>
 
 
        А К Т У А Л Н О
 
     Уважаеми дами и господа,
Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Извършване на функционален анализ, който обхваща всички общински структури и функции; Обособена позиция № 2 - Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в общинската администрация на община Гулянци; Обособена позиция № 3 – Повишаване капацитета на служителите на общинската администрация за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на техните задължения, открита с Решение №РД 09-389/31.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 25.10.2013 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!
  
24.10.2013г.
 
 
 
      21.10.2013г.
 
 
 
      09.10.2013г.
 
 
 
      А К Т У А Л Н О

      Уважаеми дами и господа

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Управление, изпълнение и отчитане на дейностите по проект« Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и  Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци», финансиран поДоговор № 15/321/01374 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, открита с Решение №РД 09-393/31.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 09.10.2013 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

08.10.2013г.

 

      Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Управление и отчитане по проект „Изграждане на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, с. Сомовит и с. Милковица”, открита с Решение №РД 09-391/31.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 08.10.2013 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!
07.10.2013г.

      Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, с. Сомовит и с. Милковица”, открита с Решение №РД 09-390/31.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 08.10.2013 год. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

07.10.2013г.

    

      Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и  Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци, финансиран по Договор № 15/321/01374 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, открита с Решение №РД 09-354/10.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 03.10.2013 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!
02.10.2013г. 
     
 
 
      02.10.2013г.
 
 
 
 
     30.09.2013г. 
 

 

 

     А К Т У А Л Н О

     Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на «Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и  Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци.", открита с Решение №РД 09-396/01.08.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 30.09.2013 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

26.09.2013г.


     
    Уважаеми дами и господа,
Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема по обособени позиции- Община Гулянци”, открита с Решение №РД 09-396/01.08.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 30.09.2013 год. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

25.09.13г. 

 
     24.09.2013г.
 
 
 
 
     23.09.2013г.
 

 
 
     19.09.2013г.
 
 
 
 
     18.09.2013г.
 
 
 
     16.09.2013г.

 

Новата учебна година започна за 812 ученика от община Гулянци. 65 от тях са първокласниците, за които това бе първият и най-вълнуващ ден в училище. >>>

 
       
   
 А К Т У А Л Н О

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, с. Сомовит и с. Милковица”, финансиран по Договор № 15/321/01143 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 09.09.2013 год. от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.

05.09.2013г.
 
 
 
      05.09.2013г. 
 
 
 
      4 септември 2013г.     
   39 години - град Гулянци
Уважаеми съграждани,
Имам честта и удоволствието да Ви поздравя по повод 39 години от обявяването на Гулянци за град. Години, които Вие и Вашите предци сте изпълнили със смисъл. Градили сте, влагали сте сили, средства и любов, за да превърнете Гулянци от малко крайдунавско селце  в един прекрасен град. Благодарение на умелото ръководство на местната управа през годините и ентусиазма и енергията на хората, днес Гулянци е това, което е. Наш ангажимент днес е да пазим и надграждаме, да развиваме това, което вече имаме, да търсим нови пътища, да се стремим към нови постижения, за да отговорим на променящия се свят. Мога да Ви уверя, че през последните години усилията на Общинското ръководство и администрация са насочени имено в тази посока. Приключихме успешно първите си големи европейски проекти. Сега работим по редица други, най - мащабните сред които: „Изграждане на спортен комплекс в град Гулянци и село Брест и спортни площадки в няколко населени места” и „Ремонт на пътя Гиген – Дъбован – Гулянци”, който  е от голямо значение за жителите на общината. Стойността на тези два проекта е 12 милиона лева. Голяма инвестиция, която не би имала смисъл, ако не бяхте Вие, уважаеми жители на града и общината! Защото едно населено място, го правят не сградите, не инфраструктурата, а хората с техните стремежи, мечти и дух!

            Бъдете живи и здрави! Празнувайте в днешния ден и оставете грижите на заден план! Честит празник Гулянци!

Лъчезар Яков

Кмет на Община Гулянци

    
  
      05.08.2013г.
 
 
 
 
      18.07.2013г.
 

 
 
 
А К Т У А Л Н О 
       Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на инфраструктурата на окръжен път 504 Cernetu(DJ 506) – Alexandria(E 70), 42+060 km – 53+834 km,  Ремонт и реконструкция на път PVN 1026, Загражден - пристанище Загражден и Ремонт на общински път ІV 11042(PVN 1020), Искър – Славовица, Област Плевен”, открита с Решение №РД 09-262/23.05.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 18.07.2013 год. от 16:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!
17.07.2013г.

 
 
      16.07.2013г. 
 
 
 
 
 
      06.06.2013г. 
 
 
 
      03.06.2013г. 
 

 

 

      28.05.2013г.   

Панаирно настроение царува в град Гулянци в дните от 24 до 26 май. >>>

 
 
      29.04.2013г.
 

 
 
      26.04.2013г.
       23.04.2013г.
 
   
 
      22.04.2013г.
 
    

      09.04.2013г.
 
 
 
 
      27.03.2013г.
 
 
 
 
     22.03.2013г.
 
 
 
 
     05.03.2013г.
 
 
 
 
     04.03.2013г.
 
 
 
 
     28.02.2013г.  
 
 
 
 
 
     18.02.2013г. 
 

 
 
     13.02.2013г. 
СХЕМА BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0092-С0001
„Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Гулянци”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
              на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 
 
     05.02.2013г. 
 
 
 
 
     30.01.2013г.
 
 
 
 
А К Т У А Л Н О

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

       гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg 

изх.№5300- 63 /25.01.2013 год.


Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Технически проект и детайли по изпълнението му” във връзка с  изпълнение на дейностите по проект MIS-ETC Code:119, № 2(3i)-1.1-8 „Рехабилитация на инфраструктурата на окръжен път 504 Cernetu(DJ 506) – Alexandria(E 70), 42+060 km – 53+834 km,  Ремонт и реконструкция на път PVN 1026, Загражден - пристанище Загражден и Ремонт на общински път ІV 11042(PVN 1020), Искър – Славовица, Област Плевен”, финансиран по Договор №46944/17.06.2011., по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 – 2013г., в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 28.01.2013 год. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.


  ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171,
изх.№5300-   27   /09.01.2013 год

 Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранително-вкусови продукти за училища, детски заведения и ДСП на територията на Община Гулянци през 2013 год.”., в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 10.01.2013 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.

 
 
 
      08.01.2013г.
 
    

 

     18.12.2012г. 

За поредна година Община Гулянци и читалище "П.Р.Славейков 1923" организираха голямо Коледно-Новогодишно тържество под кичестата елха в центъра на град Гулянци. За настроението на малки и големи имаше много музика и танци, заря и подаръци. >>>

 
 
 
     03.12.2012г.
 
   
 
     26.11.2012г.
 
 
 
     21.11.2012г. 
 
 
 
     20.11.2012г.
 
   
 
 
       14.11.2012г.