bg en
Общински съвет >>> > Наредби > Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Гулянци

Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Гулянци

2012-04-27

 

Н А Р Е Д Б А 

за стопанисване, управление и  предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Гулянци

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Настоящата Наредба определя начина за стопанисване, управление и реда за предоставяне за ползване на общинските мери и пасища в Общината.

Чл.2.   Предмет на тази наредба са общинските имоти с начин на трайно ползване „Пасище и мера” на територията на Общината, наричани по-долу за краткост – пасища и мери.

Чл.3. Наредбата определя конкретни правомощия на Общински съвет гр.Гулянци, Кмета на Община Гулянци и кметовете на населените места в Община Гулянци.

 

ІІ. СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

Чл.4. Стопанисването и управлението  на пасищата и мерите обхваща:

1.      поддържането на съществуващите пасища и мери  в съответствие с условията за поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние  и прилагането на националните стандарти;

2.      създаването на нови пасища и мери,в  следствие прилагане на мерки за почистване;

3.      рекултивация на пасища и мери;

4.      извършване на агротехнически и растителнозащитни  мероприятия ;

5.      предоставянето им за ползване.

Чл.5. Предоставянето за ползване на общинските  пасища и мери се извършва с решение на Общинския съвет.

Чл.6. Общинският съвет приема:

  1. правила за ползване на общинските пасища и мери;
  2. решение за предоставяне на общинските мери и пасища за общо ползване от земеделски стопани и/или техни сдружения;

3. /нова Реш. № 203/27.04.2012г./ решение за предоставяне на общинските мери и пасища за ползване под аренда;.

4. /нова Реш. № 203/27.04.2012г./  годишен наем  за ползване на декар общински пасища и мери;

5. /нова Реш. № 203/27.04.2012г./ такса за издаване на позволително за странични ползвания;

Чл.7. Забранява се строителство в общинските пасища и мери, определени за поддържане и паша, съгласно условията за поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние .

Чл.8. Кметът на Общината предприема процедура по промяна предназначението на пасищата и мерите, без посочените по чл.7,  след  решение на  Общинския съвет.

Чл.9. /нов Реш. № 203/27.04.2012г./   (1)Начинът на трайно ползване на мери и пасища - общинска собственост, или на части от тях може да се променя за други земеделски нужди по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

(2) Решението по ал. 1 се приема въз основа на скица проект с нанесени граници на площите, за които се предвижда промяна в начина на трайно ползване. Скицата проект представлява неразделна част от решението на общинския съвет по ал. 1.

(3) Скицата проект се издава по искане на кмета на общината от общинската служба по земеделие. За имоти, разположени в землища, за които е одобрена кадастрална карта, скицата проект за отразяване на предвижданата промяна в начина на трайно ползване се изработва въз основа на данни от кадастралната карта и кадастралните регистри от правоспособно лице.

(4) В случай че в срок две години от приемането на решението на общинския съвет по ал. 1 кметът на общината не поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване по реда на ал. 3, общинската служба по земеделие служебно заличава проекта за промяна на начина на трайно ползване.

Чл.10.(1) Кметовете на населените места и специализираните органи осъществяват контрол за провеждане на мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност  в общинските мери и пасища.

(2) Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери и пасища, се извършва от и за сметка на ползвателите – сключили договор за ползването им.

(3) Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери и пасища,  които не са предоставени за ползване, се извършва от кметовете  за сметка на Общината.

Чл.11. (1) Ползването на общинските мери и пасища, включва следните начини за въздействие върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и ботаническия състав на тревостоя:

      1. почистване;

      2. регулиране на водния режим;

      3. борба с плевелите;

      4. торене;

      5. засяване на тревни смески ;

      6. режим  на ползване.

(2) При ползване на пасища и мери трябва да се прилагат минималните национални стандарти за прилагане на добри агроекологични  условия, както следва:

  1. За опазване на почвата от ерозия - национален стандарт 1.3 – задължително е опазването  и поддържането на съществуващите трайни тераси в масивите;
  2. За запазване на структурата на почвата - национален стандарт 3.1 – задължително е чрез правилен подбор  на земеделска техника и подходящи технологии за растително защитни мероприятия, да не се допуска вторично уплътняване на почвата;
  3. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:

-    национален стандарт 4.1 – при пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на едър рогат добитък /ЕРД/, дребен рогат добитък /ДРД/ и еднокопитни е задължително наличие на постоянно затревени площи (пасища и мери) в съотношение минимум:

0,5 ха – за   възрастно животно от рода на ЕРД (над 24 месеца);

0,1 ха – за  младо животно от рода на ЕРД ( 2 - 8 месеца);

0,2 ха - за  подрастващо животно от рода на ЕРД ( 8 - 24 месеца);

0,05 ха - за  животно от рода на ДРД ; 

0,5 ха - за  животно от рода на еднокопитните;

-  национален стандарт 4.2 – задължително е постоянните пасища да се   почистват от нежелана храстовидна  растителност и да се провежда борба с агресивните и устойчиви растителни видове;

-     национален стандарт 4.3 – задължително е да се запазват съществуващите граници (синори) на масива/земеделския парцел;

-    национален стандарт 4.4 – задължително е опазването на земеделските

     площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна

     растителност в тях.

Чл.12. (1)  Ползванията от общинските мери и пасища като сено, семена, събиране на гъби, билки, горски плодове и други извън паша на селскостопански животни, представляват странични ползвания.

(2)              Страничните ползвания, когато представляват стопанска дейност, се извършват при условия и ред, указани в писмено позволително.

(3)              Позволително за странични ползвания от общинските пасища и мери се изготвя от отдел „Управление на собствеността” и се издава от Кмета на Общината, срещу документ за платена такса.

(4)              Размерът на таксите за страничните ползвания, добити от общинските мери и пасища се определя с решение на общинския съвет в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци.

Чл.13. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета в общинските пасища и мери, се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество.

 

ІІІ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ МЕРИ И ПАСИЩА

Чл.14. Организацията по предоставяне за ползване на общинските пасища и мери се осъществява от Кмета на Общината.

Чл.15. (1)  Общински пасища и мери, предвидени  за предоставяне за ползване, се обявяват публично от общинската администрация чрез писмени обявления, поставени на подходящи за целта места в Общината и съответните  населени места в срок до 31 януари на текущата година.

(2) Обявлението по ал.1 съдържа информация за имотите относно местоположение,  номер и площ или физически блок по БЗС на съответното землище

Чл.16. (1) Общински пасища и мери в землището на дадено населено място в Общината се предоставят за ползване на физически и юридически лица, отглеждащи селскостопански животни  в същото населено място.

(2) След удовлетворяване на нуждите от общински пасища и мери, съгласно определения в чл.11, ал.2, т.3 минимум площи и при наличие на излишък, същите могат да се преразпределят.

(3) /нова Реш. № 203/27.04.2012г./  Разпределението на оставащите пасища, след разпределението по ал.1 и ал.2 могат да се отдават под аренда, за срок от 5 години на физически или юридически лица

Чл.17. Кандидати за ползване на общински пасища и мери  могат да бъдат:

1.      собственици, отглеждащи животни на територията на Общината;

2.      юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на животновъдството в обществена полза на територията на Общината.

               Чл.18.(1) Кметът на Общината и кметовете на кметства свикват ежегодно до края на месец февруари  събрание на заинтересованите лица да наемат общински пасища и мери за определяне на групови или индивидуални ползватели на общинските пасища и мери от съответното землище и правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

 (2) За решението на събранието се съставя протокол ,  който задължително съдържа:

1. съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери за индивидуално ползване  от земеделски стопанин , юридическо лице или  сдружение;

2.съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери за общо ползване от земеделски стопани или техни сдружения

2. задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането на пасищата и мерите.

(3) Решението трябва да съдържа  списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, както и други данни, изискващи се за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

(4) Кметът на Общината и  Кметовете на кметства съгласуват списъка с местната ветеринарномедицинска служба.

Чл.19. (1) Общинските пасища и мери се предоставят за ползване след сключване на  договор с ползвателите.

            (2) ползвателите , на които в протокола на събранието по чл.18, ал.2 им е определено индивидуално ползване на определени  физически блокове, сключват договор за наем с Кмета на Общината за срок от 1 година.

           

Чл.20. (1) С решение на общинския съвет могат да бъдат предоставени за ползване общински пасища и мери на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на животновъдството в обществена полза на територията на Общината.

(2) Кандидатите по ал.1  подават молба до Кмета на Общината, в която се посочват:

    1. наименование и данни за статута на лицето;

    2. местонахождение и номер и площ  на имота, който се иска за ползване 

    3. мотиви за  ползване и предложение за развитие и инвестиции в имота

    4.списък с данни за отглежданите животни,  както и други данни, изискващи се за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

(3)              Кметът на Общината внася докладна записка в общинския съвет за разглеждане на подадените молби по ал.2.

(4) Кметът на Общината сключва договор с ползвателите, при условия, определени в решението на Общинския съвет по ал.1.

Чл.21. (1) Създава се регистър на лицата, ползващи общинските мери и пасища

(2) Регистъра по ал.1 съдържа:

     1.  лицата, ползващи  общинските мери и пасища

     2.  данни за ползваните имоти

     3.  вписвания на промяна в обстоятелствата на ползвателите

(3) Регистърът по ал.1 се води от отдел „ Управление на общинската собственост  в Общинска администрация гр.Гулянци.

 

ІV. НАЕМИ   И ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Чл.22. (1) Ползвателите са длъжни да заплащат наем за ползване на общински пасища и мери и такса  за издаване на позволително за странични ползвания.

(2) Наема за ползването на общинските пасища се приема с Решение на  Общинския съвет в Тарифа за определяне на наемните цени на общинско имущество в Община Гулянци.

Чл.23.  Всички плащания се извършват в Сектор „Приходи” на Община Гулянци  по сметка наем земя.

Чл.24.  Кметът на Общината може да прекрати договора, когато ползвателят  ползва предоставените пасища и мери по начин, който не отговаря на изискванията на тази наредба, както и да търси обезщетение за нанесените вреди.

Чл.25. (1) Ползвателите на общински пасища и мери  , определени с протокола на събранието на заинтересованите лица по чл.18 , ал.1, 2 ,3 и 4 са длъжни да  сключат договори с Кмета на  Общината, в 14 /четиринадесет/дневен  срок от провеждане на  събранието на заинтересованите лица и са длъжни:

1.    да заплатят  наем за ползване на пасище и мера при подписване на договора за ползване на общински пасища и мери.

2.    да използват предоставените им пасища и мери, съгласно предназначението им;

3.    да спазват приетите от  събранието  и Общинския съвет правила за ползване;

4.    да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми и противопожарни правила;

5.    да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата и мерите;

6.    да опазват електро-преносните  и други съоръжения и инсталации, както и водоемите;

7.    да изпълняват указанията на специализираните органи;

8.    да предпазват пасищата и мерите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да не употребяват неразрешени химически препарати и торове;

9.    да не унищожават единични и групи дървета, предназначени за пладнуване на животните;

(2) Ползвателите нямат право да преотстъпват ползваните от тях пасища и мери на трети лица.

Чл.26. Приходите от внесените наеми за ползване на общинските мери и пасища и такси  за странични ползвания се изразходват за поддържане на същите, съгласно определените правила.

 

V.   АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27  (1) Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева лице което:

1.      ползва общински мери и пасища, извън установения в тази наредба ред.

2.      извършва паша на селскостопански животни, извън указаните места, численост или вид животни.

3.      създава пчелин в общински мери и пасища.

4.      преотстъпва предоставените му за ползване общински мери и пасища на трети лица;

(2) /нова Реш. № 203/27.04.2012г./ Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева физическо лице и с имуществена санкция от 500 да 2000 лева едноличен търговец или юридическо лице, което унищожи общински мери и пасища и/или ги превърне в обработваема площ – нива”

(3) Лице, което унищожи, повреди, извади или премести траен знак за обозначаване на границите на общинските пасища и мери, се наказва с глоба или имуществена санкция от 250 до 500 лв.

(4)  Наказва се с глоба или имуществена санкция от 10 до 200 лева лице, което не изпълни разпорежданията на служител на общинска администрация, дадени му в кръга на служебните му правомощия.

(5)  Нарушенията по тази наредба се установяват с актове на служители от общинска администрация, определени от Кмета на Общината.

(6) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

Чл.28. Административно-наказателното производство по тази Наредба се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

VІ.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.  Договорът за ползване на общински пасища и мери, влиза в сила от деня на подписването му.

           §2. Контролът по изпълнението на настоящата наредба се възлага на Кмета на Общината.

§3.  Към Общината се изгражда комисия в състав , определен  със Заповед на Кмета на Общината, в която се включват представители на общинска администрация , Кметовете на населените места и общински съветници. Комисията контролира прилагането на Наредбата, проверява състоянието на наличните общински пасища и мери, прави оглед и съставя протокол за различия между документалните данни и установеното на терена. За дейността си комисията се отчита пред Кмета на Общината.

§4. Ежегодно до 30 ноември, Кметът на Общината изготвя отчет пред Общинския съвет  за състоянието на общинските пасища и мери  и за резултатите от тяхното управление през предходната година.

§5. Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал.1, т. 8 , ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение № 433 от   30.04.2009 година на Общински съвет – гр. Гулянци.

§6. Наредбата е актуализирана с Решение № 203/27.04.2012г.